zpět

Produkty

Jíly
a Bentonit

Jíly se získávají jako doprovodná surovina při těžbě kaolinu, plavení kaolinu nebo zpracování jiných surovin.

Pro další zpracování se využívají jednak sekundárně přeplavené jíly a kaoliny, ale také bentonitové jíly, jíly s lignitickou příměsí, cihlářské jíly, cyprisové jíly, pórovinové a žáruvzdorné keramické kaolinitické jíly, kameninové jíly se zvýšeným obsahem alkálií, vazné jíly a illiticko-montmorillonitické až montmorillonitické jíly sloužící v současnosti jako výchozí suroviny pro perspektivní výrobu sorbentů.

Významnou činností společnosti Sedlecký kaolin a.s. je také zpracování bentonitu a bentonitických jílů. Bentonit je měkká jemnozrnná nehomogenní hornina složená z větší části z jílového minerálu montmorillonitu. Montmorillonit je nositelem charakteristických vlastností bentonitu – velká sorpční schopnost, vnitřní bobtnavost ve styku s vodou, vaznost a vysoká plasticita. Bentonity mají mnohostranné použití.


Využití bentonitu

  • Pro chov koček a drobných domácích zvířat se z bentonitu vyrábí stelivo určené k pohlcování tekutin a pachů.
  • Ve stavebnictví se bentonity používají pro pažící suspenze, jílocementové směsi, vrtné a izolační práce. Bentonity se přidávají do betonů a omítek. U výroby nátěrových hmot se bentonit používá jako plnidlo.
  • Bentonity se přidávají jako plastifikátory do keramických hmot.
  • Ve slévárenství se bentonit využívá jako pojivo pro formovací směsi.
  • Bentonity nachází uplatnění při čištění odpadních vod.
  • V zemědělství se bentonitů využívá jako pojiva při výrobě krmiv, při kompostování a zúrodňování půdy.
  • Uplatnění nachází bentonity také v potravinářském průmyslu např. při čeření vín, moštů či při stabilizaci piva.
  • Farmaceutický průmysl používá bentonity jako plastifikátor při výrobě mastí, prášků a kosmetických krémů.
Copyright 2018 Sedlecký kaolin a.s. Všechna práva vyhrazena.